วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

หลักธรรมมาภิบาล

หลักพื้นฐานในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีสาระสำคัญประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการได้แก่
1. หลักนิติธรรม
2. หลักคุณธรรม

3. หลักความโปร่งใส

4. หลักกความมีส่วนร่วม
5. หลักความรับผิดชอบ
6. หลักความคุ้มค่า

หลักนิติธรรม
หมายถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในองค์กรซึ่งเป็นข้อตกงร่วมกันและ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับดังกล่าวต้องเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย
หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้องความดีงาม การส่งเสริมสนับสนุนการทำงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
หลักความโปร่งใส หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในองค์กร โดยปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลในองค์กรทุกระดับเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับรู้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมตัดสินใจ รวมทั้งร่วมสนันสนุน และได้ร่วมตัดสินใจ
หลักความรับผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถให้บรรลุผลสำเร็จสอดคล้องตามกฎ ระเบียบขององค์กร ปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกต่อสังคม ประชาชนและประเทศชาติ
หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนร่วม รวมทั้งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความยั่งยืน